0650.3898123 - Hỗ trợ kỹ thuật
  0650.3844330 - Hỗ trợ nội dung
 Email: hunglt.tdc@binhduong.gov.vn
CHÀO MỪNG CÁC THÍ SINH ĐẾN VỚI CUỘC THI "TÌM HIỂU BỘ LUẬT DÂN SỰ, BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015"
STT ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ
1 Người Tiêu dùng 408
2 Người Kinh doanh 135
3 Người Sản xuất 92
4 Cán bộ, Công chức, Viên chức 2305
5 Sinh viên, Học sinh 665
6 Khác 147