0650.3898123 - Hỗ trợ kỹ thuật
  0650.3844330 - Hỗ trợ nội dung
 Email: hunglt.tdc@binhduong.gov.vn
CHÀO MỪNG CÁC THÍ SINH ĐẾN VỚI CUỘC THI "TÌM HIỂU BỘ LUẬT DÂN SỰ, BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015"
Tài liệu tham khảo
STT Tiêu đề tài liệu Tải về
Luật
1 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Tải về
2 Luật Chất lượng, Sản phẩm, Hàng hóa Tải về
Nghị định
1 Nghị định số 80/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa Tải về
2 Nghị định 132/2008/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa Tải về
Thông tư
1 Thông tư Liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 Quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu Tải về
2 Thông tư 19/2016/TT-BKHCN Thông tư này quy định về trách nhiệm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5), các chất ăn mòn (thuộc loại 8) Tải về
3 Thông tư 28/2012/TT-BKHCN Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Tải về
4 Thông tư 22/2013/TT-BKHCN Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường Tải về
5 Thông tư 15/2015/TT-BKHCN Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu Tải về
6 Thông tư 27/2012/TT-BKHCN Quy định nội dung, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu Tải về
Quyết định
1 Quyết định số 1171/QĐ-BKHCN ngày 27/5/2015 về việc công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Tải về